DEFINICJA MOTYWU

Nie napotkamy w tym zresztą trudności, gdyż bogactwo terminów zawsze było mocną stroną psychologii. Dysponujemy przecież wielu terminami używanymi, jako odpowiedniki słowa motyw. Do najpopularniejszych wśród nich należą: popęd, potrzeba i instynkt. 2. DEFINICJA MOTYWU W poprzednim podrozdziale motyw został ogólnikowo określony, jako racja działania, na podstawie której zapadła decyzja o podjęciu działania. Obecnie przystąpimy do bardziej dokładnego ustalenia, co należy rozumieć przez ową rację działania. Nie mamy przecież wglądu w treść świadomości innego człowieka, musi On nas o niej poinformować za pomocą słów. Mało tego. Istnieje nawet podstawa do przypuszczeń, że człowiek to, co przeżywa, rozumie tylko za pomocą słów i tylko za ich pomocą przeprowadza operacje myślowe. Motyw jest, więc zawsze jakimś sformułowaniem. O ile badany nie sformułował motywu dokonanego czy dokonywanego działania, znaczy to praktycznie tyle samo, co: badany nie miał motywu działania, a więc działanie jego było nieumotywowane. Psycholog spotykając się z taką sytuacją zaczyna doszukiwać się kłamstwa lub zaburzeń psychicznych – czy to chwilowo powstałych, nie na skutek zatrucia, zbyt silnych emocji, czy też związanych z chorobą umysłową. Mamy, więc pierwszą część poszukiwanej definicji – motyw jest sformułowaniem (w myśli, ustnie lub za pomocą pisma). Teraz przystąpimy do określenia, czego dotyczyć ma to sformułowanie. Prawidłową odpowiedź wskaże nam wyrażona już uprzednio myśl, że motyw jest związany z regulacyjną funkcją świadomości. Regulacja działania jest, jak skądinąd wiadomo, dostosowywaniem działania do określonych wymogów sytuacji (na przykład regulacja wydzielania soków żołądka polega m. in. na dostosowywaniu ich składu chemicznego do pokarmu, który ma zostać strawiony). Wiemy też, że sformułowanie motywu umożliwia postanowienie działania. Regulacyjna rola motywu polega, więc na określeniu celu działania i programu do niego dostosowanego, dającym podstawę do podjęcia decyzji o działaniu. A więc nie chodzi tu o jakiekolwiek działanie, tylko o pewien rodzaj działania, cechującego się tym, tle jest ono nastawione na uzyskanie z góry zaprogramowanego wyniku. Program ten może mieć ściśle określony algorytm, może też być wytyczony ogólnikowo, i konkretyzując się w zależności od przebiegu działania. Na przykład: Jan opracował szczegółowy algorytm działania skierowanego na obrabowanie, ale przez algorytm rozumiem za Trachtenbrotem (Algorytmy i automatyczne rozwiązywanie problemów. Warszawa 1961, PWN, s. 11) dokładny przepis wykonania w określonym porządku pewnego układu operacji w celu rozwiązania wszelkich zagadnień pewnego określonego typu [podobne: szkoła rodzenia warszawa, szkoła rodzenia żelazna, kiedy do szkoły rodzenia ]

Powiązane tematy z artykułem: kiedy do szkoły rodzenia szkoła rodzenia warszawa szkoła rodzenia żelazna