Porównanie Ustekinumabu i Etanerceptu w przypadku umiarkowanej do ciężkiej łuszczycy czesc 4

Przeprowadzono dwustronny test chi-kwadrat Cochrana-Mantela-Haenszela, stratyfikowany według wagi pacjenta (<90 kg lub .90 kg) w celu oceny każdej hipotezy o wyższości. Wszystkie testy były dwustronne. Wyniki
Charakterystyka pacjenta
Rycina 2. Rycina 2. Rejestracja, randomizacja i leczenie do tygodnia 64. Leczenie przerwano u pacjentów, u których uzyskano odpowiedź opartą na globalnej ocenie lekarza (PGA) wynoszącej 2 lub mniej (w skali leżącej, oczyszczonej, minimalnej lub łagodnej łuszczycy) w tygodniu. 12. Pacjenci z grupy etanercept przeszli na dwie dawki 90 mg ustekinumabu w odstępie 4 tygodni, począwszy od 16 tygodnia, jeśli nie mieli odpowiedzi na etanercept (wynik PGA, .3 [umiarkowana, znaczona lub ciężka łuszczyca ]) lub jeśli łuszczyca powróciła jako umiarkowana lub cięższa choroba po otrzymaniu odpowiedzi. Pacjenci z grupy ustekinumab byli ponownie leczeni oryginalną dawką ustekinumabu, jeśli łuszczyca powróciła do stanu umiarkowanego lub cięższego.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Spośród 1175 pacjentów poddanych badaniom przesiewowym, 903 losowo przydzielono w stosunku 3: 5: 5 do jednej z trzech grup leczenia: od 209 pacjentów do 45 mg ustekinumabu, od 347 pacjentów do 90 mg ustekinumabu i od 347 pacjentów do dużych dawek etanercept (rysunek 2). Wyjściowa charakterystyka demograficzna i choroby pacjentów były podobne w trzech grupach leczenia (tabela 1). Ponad dwie trzecie pacjentów było płci męskiej, średni wiek wynosił około 45 lat, a średni czas trwania łuszczycy około 19 lat. Średni obszar powierzchni ciała dotknięty łuszczycą wynosił około 25%, a średni wynik PASI wynosił około 20. Około jedna czwarta pacjentów zgłosiła łuszczycowe zapalenie stawów w wywiadzie. Zdecydowana większość pacjentów stosowała wcześniej środki miejscowe, a ponad 10% stosowało środki biologiczne (Tabela 1).
Skuteczność
Tabela 2. Tabela 2. Odpowiedzi kliniczne w 12. tygodniu. Rycina 3. Rycina 3. Odpowiedź kliniczna na leczenie, mierzona wskaźnikiem powierzchni i nasilenia łuszczycy (PASI) i globalną oceną lekarza, z czasem. Proporcje pacjentów losowo przydzielonych do otrzymywania ustekinumabu, w dawce 45 lub 90 mg, lub etanercept, w dawce 50 mg dwa razy w tygodniu do 12 tygodnia, którzy mieli co najmniej 75% poprawę wyniku w obszarze łuszczycy Wskaźnik indeksu ciężkości (PASI) (panel A), przedstawiono ogólną ocenę przez lekarza oczyszczonej lub minimalnej choroby (panel B) i co najmniej 90% poprawę wyniku PASI (panel C). Pacjenci, którzy zostali losowo przydzieleni do etanerceptu na początku badania, a którzy nie otrzymali odpowiedzi w 12 tygodniu, przeszli na otrzymanie 90 mg ustekinumabu w tygodniach od 16 do 32. Proporcje tych pacjentów, którzy mieli co najmniej 75% poprawę w PASI (Panel D), przedstawiono ogólną ocenę przez lekarza oczyszczonej lub minimalnej choroby (Panel E) i co najmniej 90% poprawy w PASI (Panel F).
W 12. tygodniu u 67,5% pacjentów otrzymujących 45 mg ustekinumabu i 73,8% pacjentów otrzymujących 90 mg ustekinumabu uzyskano co najmniej 75% poprawę wyniku PASI, w porównaniu z 56,8% pacjentów otrzymujących dawka etanercept (odpowiednio P = 0,01 i p <0,001) (tabela 2) [więcej w: anestezjolog zarobki, nawilżacz powietrza allegro, szkoła rodzenia stargard ]

Powiązane tematy z artykułem: anestezjolog zarobki nawilżacz powietrza allegro szkoła rodzenia stargard