Rozuwastatyna w zespole ostrej niewydolności oddechowej związanej z sepsą AD 5

Jednego pacjenta poddano randomizacji i dwukrotnie zapisano do badania (jeden raz w każdej grupie). ALT oznacza aminotransferazę alaninową, aminotransferazę asparaginianową AST, kinazę kreatyniny CK, oddział intensywnej terapii OIT i górną granicę normy ULN prawidłowego zakresu. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa wszystkich pacjentów i osób, które wcześniej stosowały statyny. Pierwszy pacjent został zapisany 18 marca 2010 r., A rada monitorująca dane i bezpieczeństwo wstrzymała badanie z powodu daremności 30 września 2013 r., Po przyjęciu 745 pacjentów (ryc. i tabela S1 w dodatkowym dodatku). Kontynuacja była zakończona dla wszystkich prócz jednego pacjenta. Wyjściowe cechy demograficzne i kliniczne przedstawiono w Tabeli (więcej szczegółów w Tabeli S2 Dodatku Uzupełniającego). Nie było znaczących różnic między grupami na początku badania, z wyjątkiem niewielkich różnic w objętości oddechowej i ośrodkowym ciśnieniu żylnym. Około 87% pacjentów poddano randomizacji w ciągu 48 godzin po intubacji, a wszystkie z wyjątkiem 7 pacjentów poddano randomizacji w ciągu 48 godzin po spełnieniu kryteriów ARDS.
Wyniki farmakokinetyczne
Pacjenci otrzymywali badany lek przez średnio 9 dni w grupie rozuwastatyny (odstęp międzykwartylny, od 6 do 13) i 9 dni w grupie placebo (odległość międzykwartylowa, od 6 do 14; P = 0,42). Więcej pacjentów w grupie rozuwastatyny niż w grupie placebo miało zmniejszone dawki w niektóre dni badania (tabele S3 i S4 w dodatkowym dodatku). Średnie wartości szczytowe i końcowe rozuwastatyny wynosiły 7,3 ng na mililitr (zakres międzykwartylu, 4,4 do 13,1, 171 pacjentów) i 2,4 ng na mililitr (zakres międzykwartylu, 1,0 do 4,5, 187 pacjentów), odpowiednio. Mediana okresu półtrwania obliczono jako 13,4 godziny (zakres międzykwartylowy, 9,6 do 20,0). Szczegółowe informacje znajdują się w tabeli S5 w dodatkowym dodatku.
Wyniki
Tabela 2. Tabela 2. Główne zmienne wyników. Rysunek 2. Rycina 2. Prawdopodobieństwo przeżycia i rozładowania domu podczas pierwszych 90 dni po randomizacji. Dane dotyczące jednego pacjenta z grupy rozuwastatyny, który został utracony podczas 24-godzinnej obserwacji, zostały w tym dniu poddane cenzurze.
Śmiertelność i liczba dni wolnych od wentylacji nie różniły się istotnie pomiędzy obiema grupami (tabela 2 i wykres 2). Grupa rozuwastatyny miała mniej dni wolnych od niewydolności wątroby lub nerek. Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w żadnym z pozostałych wyników wtórnych (tabela S6 w dodatkowym dodatku). W okresie badania średnia objętość oddechowa, dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe, równowaga płynów, stosunek PaO2: FIO2 i wskaźnik utlenowania nie różniły się istotnie między grupami, ani nie występowały znaczące różnice między grupami w zakresie ciśnienia plateau, zgodności statycznej układ oddechowy, wentylacja minutowa, PaCO2 lub pH tętnicze (tabele od S7 do S16 w Dodatku uzupełniającym).
Stosowanie statyn u pacjentów z sepsą wiązało się ze zmniejszonym poziomem białka C-reaktywnego (CRP). Nie było istotnych różnic między grupami rozuwastatyny i placebo na poziomie CRP na początku badania lub podczas badania lub (z wyjątkiem dnia 9) we krwi. zmiana poziomu CRP na poziom podstawowy (tabele S17 i S18 w dodatkowym dodatku)
[patrz też: szkoła rodzenia radom, 40 letni prawiczek cda, szkoła rodzenia radom Śródmieście ]

Powiązane tematy z artykułem: 40 letni prawiczek cda szkoła rodzenia radom szkoła rodzenia żelazna