Chory z ropniem pólkuli mózdzku nie trafia palcem

Siadamy naprzeciw chorego, jeżeli chory leży, stajemy na końcu łóżka (nie z boku) i polecamy choremu końcem palca najpierw jednej, potem drugiej ręki dotknąć naszego palca, umieszczonego przed nim na odległości długości jego całej kończyny górnej. W czasie pouczania chory ma oczy otwarte, a badający trzyma już swój palec przed chorym. Chory zamyka oczy i stara się dotknąć naszego palca. Chory z ropniem półkuli móżdżku nie trafia palcem: ręki, po stronie ropnia, palca naszego, lecz Zbacza palcem przeważnie na zewnątrz. Mimo to dotykamy naszym palcem jego palca i polecamy próbę powtórzyć (chory ma stale zamknięte oczy). Continue reading „Chory z ropniem pólkuli mózdzku nie trafia palcem”

Mianowicie wszystkie plyny czlowieka zdrowego maja zdolnosc rozpuszczania komórek nowotworowych

Mianowicie wszystkie płyny człowieka zdrowego mają zdolność rozpuszczania komórek nowotworowych. W starości zmiany w ustroju prowadzą do zmian w płynach ustrojowych, co powoduje wystąpienie skłonności do nowotworów, gdyż płyny te zatracają zdolność rozpuszczania komórek rakowych. Surowica krwi dziecka rozpuszcza komórki rakowe w rozcieńczeniu 25-krotnym, człowieka dorosłego w rozcieńczeniu 2 – krotnym, człowieka zaś starego tylko w stanie nie rozcieńczonym. Zwiększona zdolność rozpuszczania komórek rakowych surowicy dziecięcej tłumaczy się znajdującym się w niej hormonem grasicy. Utrata zdolności rozpuszczania komórek rakowych surowicą krwi jest objawem poprzedzającym zjawianie się nowotworu. Continue reading „Mianowicie wszystkie plyny czlowieka zdrowego maja zdolnosc rozpuszczania komórek nowotworowych”

BABLOWIEC WATROBY

Bąblowiec wątroby jednopęcherzowy (Echinococcus hepatis unilocularis s. cysticus) Bąblowiec wątroby jednopęcherzowy nie wywołuje przez dłuższy czas żadnych objawów podmiotowych ani przedmiotowych, zwłaszcza gdy jest usadowiony w głębokich warstwach wątroby. Dopiero gdy bąblowiec osiągnie większe rozmiary, chorzy zaczynają uskarżać się na uczucie ciężaru i pełności w prawym podżebrzu, nieraz na utratę łaknienia, zaburzenia oddawania stolców i na pokrzywkę, zależną najprawdopodobniej od dostawania się płynu z bąblowca do ogólnego krążenia poprzez drobne pęknięcia torbieli. Często też uskarżają się chorzy na bóle w prawym podżebrzu, promieniujące do prawego barku, oraz na wcześnie pojawiający się wstręt do tłuszczów. Rosnąc ku górze duży guz bąblowcowy, usadowiony w prawym płacie wątroby, sprawia często duszność, a usadowiony w lewym płacie dolegliwości sercowe. Continue reading „BABLOWIEC WATROBY”

Niezaleznie od praktycznych walorów tej publikacji trzeba podkreslic jej znaczenie teoretyczne

Nie bez znaczenia jest też fakt, że praca referuje wyniki znaczącej liczby badań, oparta jest na 153 językach w języku polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim i czeskim, umożliwia, więc czytelnikowi zapoznanie się z nowszymi osiągnięciami wiedzy i pogłębienie w ten sposób jego przygotowania teoretycznego. Niezależnie od praktycznych walorów tej publikacji trzeba podkreślić jej znaczenie teoretyczne. Monografie poświęcone analizie podstawowych pojęć wydają się bardzo potrzebne w psychologii, w której w przeciwieństwie do innych nauk przyrodniczych, mających do czynienia z prostszym przedmiotem badania ciągle jeszcze panuje pod tym względem rozwichrzenie. Niezależnie od faktu, że psychologowie, pełni zawsze inwencji terminologicznej, wprowadzali chętnie coraz to nowe określenia nawet dla przedmiotów, dla których już istniały odpowiednie nazwy – przemiany teoretyczne, jakie zachodziły w naszej nauce w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, odbijały się na jej terminologii, powodując coraz to nowe zmiany znaczenia już wprowadzonych terminów. Continue reading „Niezaleznie od praktycznych walorów tej publikacji trzeba podkreslic jej znaczenie teoretyczne”

Takie definicje sa empirycznie bezuzyteczne.

Procesy, takie jak spostrzeganie, myślenie czy uczucie, oraz właściwości, np. inteligencja, zręczność lub ostrość wzroku, są dostępne badaniu psychologa tylko o tyle, o ile wyrażają się na zewnątrz w określonym sposobie reagowania na bodźce, i muszą być definiowane przez te swoje kryteria empiryczne, w przeciwnym, bowiem razie nie potrafimy nigdy rozpoznać, kiedy badane przez nas osoby spostrzegają, a kiedy myślą, kiedy odznaczają się mniejszą, a kiedy większą inteligencją itd. Niestety – wielu psychologów jeszcze dziś nie zdaje sobie z tego sprawy i aż nazbyt często definiuje podstawowe terminy swej nauki tylko przez podawanie takiej lub innej teorii, tj. określanie natury odnośnych procesów i ich właściwości, bez precyzowania, jak one przejawiają się na zewnątrz. Takie definicje są empirycznie bezużyteczne. Z drugiej jednak strony, definicje terminów psychologicznych nie mogą być czysto zakresowymi określeniami – jak są nimi np. definicje operacyjne – i powinny zawierać również pewne wskazówki, co do natury danych procesów czy właściwości, tj. pewną ich teorię. Continue reading „Takie definicje sa empirycznie bezuzyteczne.”

Szczepienia przeciw grypie u kobiet w ciąży i ochrona ich niemowląt AD 9

Stosowanie pneumokokowej szczepionki polisacharydowej jako substancji porównawczej dla grupy kontrolnej w badaniu Bangladeszu, jak również stosowanie różnych definicji przypadków, mogło przyczynić się do rozbieżności w obu badaniach. Badania obserwacyjne w Stanach Zjednoczonych wykazały również, że szczepienia przeciw grypie u matki nie były skuteczne w ochronie niemowląt przed wszystkimi przyczynami chorób układu oddechowego, co wskazuje na brak swoistości takich punktów końcowych do oceny skuteczności szczepionki przeciw grypie u niemowląt.21,23 Skuteczność szczepionki przeciwko potwierdzonej grypie wśród kobiet niezakażonych HIV w naszym badaniu (analiza per-protokołów, 54,4%, 95% CI, 19,5 do 74,2) była podobna do tej zgłoszonej w obserwacyjnym badaniu szczepień przeciwko monowalentnym A / (H1N1) pdm09 u ciężarnych norweskich kobiet (70%, 95% CI, 66 do 75) 33 oraz w nowszym badaniu kliniczno-kontrolnym w Stanach Zjednoczonych (44 do 53%) 17 Skuteczność szczepionki przeciwko potwierdzonej grypie u kobiet w ciąży zakażonych HIV w naszym badaniu (analiza na protokole, 70,6%) była podobna do tej opisanej w badaniu IIV3 u mężczyzn i kobiet zakażonych wirusem HIV w Południowej Afryce podczas epidemii grypy w 2008 r. (75,5%) 34 Skuteczność szczepionki w naszym badaniu był również podobny do tego opisanego w metaanalizie osób dorosłych zakażonych wirusem HIV w krajach o wysokim dochodzie (66%, 95% CI, 36 do 82) .35 Zwłaszcza wskaźnik ataków wśród osób zakażonych HIV, którym podawano placebo w naszym badaniu ( 17,0%) był większy niż ten obserwowany wśród nosicieli HIV niezakażonych placebo (3,6%), co wskazuje na większa wrażliwość osób zakażonych wirusem HIV na grypę, nawet gdy zakażenie HIV jest leczone przeciwretrowirusowo.
Ekstrapolacja potencjalnego wpływu szczepienia przeciwko grypie w czasie ciąży wyłącznie na podstawie odpowiedzi immunologicznej HAI może być zależna od indukowanej ciążą tolerancji immunologicznej, która może wpływać na skuteczność szczepionki.4,5,36 Dostępność danych dotyczących immunogenności i skuteczności w naszej zagnieżdżonej immunogenności badanie pomogło rozwiązać to pytanie. Stosunek niezakażonych HIV IIV3 biorców z seroprotekcyjnymi mianami HAI dla A / (H1N1) pdm09, A / H3N2 i B / Victoria wynosił odpowiednio 93,3%, 78,0% i 96,0%, z odpowiednią ogólną skutecznością szczepionki przeciwko potwierdzonej grypie 54,4%. Odkrycia te sugerują, że próg 1:40 lub wyższy był predykcyjny dla oczekiwanej skuteczności szczepionki wynoszącej 50%, jak zaproponowano dla zdrowych osób dorosłych. 31 Teoretycznie wskaźnik naturalnie nabytej odporności u osób otrzymujących placebo (20 do 45%) mógł ulec zmniejszeniu prawdziwą skuteczność szczepionki, rozważania, które nie byłyby konieczne w przypadku grupy kobiet niezarażonych wirusem grypy z niedoborem immunologicznym. Continue reading „Szczepienia przeciw grypie u kobiet w ciąży i ochrona ich niemowląt AD 9”

Ponowne leczenie HCV za pomocą ABT-450 / r-Ombazaswiru i dazabuwiru za pomocą rybawiryny AD 6

Aby ustalić, że częstość utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej przy zastosowaniu ABT-450 / r-ombagrawiru, dazabuwiru i rybawiryny była lepsza niż dawka historyczna, dolna granica 95% przedziału ufności dla tempa wśród pacjentów otrzymujących aktywny reżim podczas podwójnego leczenia – okres bliski musiał przekroczyć górną granicę zaufania historycznego kursu (70%). Wyliczyliśmy, że próba 400 pacjentów (300 biorców aktywnego schematu w okresie podwójnej ślepej próby) dostarczyłaby ponad 90% mocy, aby wykazać nie gorszą i wyższą jakość aktywnego schematu z częstością utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w tygodniu po leczeniu. 12 z 85%. Zastosowano procedurę testową o ustalonej sekwencji w celu utrzymania wskaźnika błędu typu I wynoszącego 0,05 dla analiz pierwszorzędowych i drugorzędowych punktów końcowych skuteczności. Szczegóły dotyczące analizy lepkości i wyższości, określania wielkości próby, procedury testowania o ustalonej kolejności i wszystkich punktów końcowych skuteczności drugorzędowej podano w Dodatku uzupełniającym. Pierwotna analiza została przeprowadzona po tym, jak wszyscy pacjenci otrzymujący aktywny tryb leczenia w okresie podwójnie ślepej próby osiągnęli 12 tydzień po leczeniu i wszyscy pacjenci otrzymujący placebo doszli do 12. tygodnia leczenia otwartego. Continue reading „Ponowne leczenie HCV za pomocą ABT-450 / r-Ombazaswiru i dazabuwiru za pomocą rybawiryny AD 6”

Ponowne leczenie HCV za pomocą ABT-450 / r-Ombazaswiru i dazabuwiru za pomocą rybawiryny AD 2

Zakażenie HCV można wyleczyć za pomocą terapii przeciwwirusowej, zmniejszając ryzyko choroby i śmierci związanej ze schyłkową chorobą wątroby. Od ponad dekady pacjenci z zakażeniem HCV genotypem leczeni są podwójną terapią peginterferonem-rybawiryną, co powoduje częstość utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w przybliżeniu od 40 do 50%. 4-6 Wskaźniki odpowiedzi wśród wcześniej nieleczonych pacjentów do 68 do 75% przy użyciu peginterferonu-rybawiryny z inhibitorem proteazy (telaprewir lub boceprewir, oba wprowadzone w 2011 r.). 77,8 Jednak szybkość odpowiedzi na tę potrójną terapię wśród pacjentów wcześniej leczonych terapią podwójną peginterferon-rybawiryną jest różna w zależności od wcześniejsza odpowiedź na leczenie, z odsetkiem od 69% do 88% wśród pacjentów z wcześniejszym nawrotem (niewykrywalny poziom HCV RNA podczas leczenia, ale wykrywalny poziom po zakończeniu leczenia), 40 do 59% wśród pacjentów z częściową odpowiedzią (spadek w poziomie HCV RNA .2 log10 IU na mililitr w 12 tygodniu leczenia, ale z wykrywalnym poziomem) i 29 do 33% wśród pacjentów z odpowiedzią zerową (spadek poziomu RNA HCV <2 log10 IU na mililitr w 12 tygodniu leczenia) .9,10 Ponadto leczenie peginterferonem-rybawiryną wiąże się z klinicznie znaczącymi i częstymi działaniami niepożądanymi, takimi jak objawy grypopodobne, zaburzenia neuropsychiatryczne i cytopenia. Działania niepożądane telaprewiru i boceprewiru obejmują wysypkę i anemię.7-10
ABT-450 jest inhibitorem protezy HCV niestrukturalnej 3 / 4A (NS3 / 4A), która jest podawana z rytonawirem (ABT-450 / r). Rytonawir jest lekiem przeciwzapalnym, który hamuje metabolizm ABT-450. Podawanie rytonawiru za pomocą ABT-450 zwiększa maksymalne i minimalne narażenie na lek, co pozwala na podawanie raz na dobę. Continue reading „Ponowne leczenie HCV za pomocą ABT-450 / r-Ombazaswiru i dazabuwiru za pomocą rybawiryny AD 2”