Takie definicje sa empirycznie bezuzyteczne.

Procesy, takie jak spostrzeganie, myślenie czy uczucie, oraz właściwości, np. inteligencja, zręczność lub ostrość wzroku, są dostępne badaniu psychologa tylko o tyle, o ile wyrażają się na zewnątrz w określonym sposobie reagowania na bodźce, i muszą być definiowane przez te swoje kryteria empiryczne, w przeciwnym, bowiem razie nie potrafimy nigdy rozpoznać, kiedy badane przez nas osoby spostrzegają, a kiedy myślą, kiedy odznaczają się mniejszą, a kiedy większą inteligencją itd. Niestety – wielu psychologów jeszcze dziś nie zdaje sobie z tego sprawy i aż nazbyt często definiuje podstawowe terminy swej nauki tylko przez podawanie takiej lub innej teorii, tj. określanie natury odnośnych procesów i ich właściwości, bez precyzowania, jak one przejawiają się na zewnątrz. Takie definicje są empirycznie bezużyteczne. Z drugiej jednak strony, definicje terminów psychologicznych nie mogą być czysto zakresowymi określeniami – jak są nimi np. definicje operacyjne – i powinny zawierać również pewne wskazówki, co do natury danych procesów czy właściwości, tj. pewną ich teorię. W przeciwnym razie otrzymamy kilka niesprowadzalnych do wspólnego mianownika definicji jednego i tego samego terminu, ponieważ jeden i ten sam proces może na zewnątrz przejawiać się w różnych zachowaniach (np. wzruszenie miewa kilka różnych kryteriów fizjologicznych, pamiętanie może, zależnie od sytuacji, przejawiać się w reprodukcji lub rozpoznaniu, mamy wiele różnych wskaźników inteligencji itd. ). Dopiero przyjąwszy, że w tych różnych, reakcjach wyraża się jeden i ten sam proces, czy też jedna i ta sama cecha osobowości, możemy badać, od czego zależą różnice w ich przejawach, i w ten sposób dochodzić do formułowania zarówno praw ogólnych, jak też poznawania różnic indywidualnych między ludźmi. Definicja staje się w ten sposób źródłem problemów i hipotez naukowych, nadających kierunek dalszym badaniom. Tak pojęta analiza terminologiczna jest, więc czymś znacznie więcej niż po prostu ustaleniem definicji, bo zakłada poważną pracę badawczą, opartą na już istniejącym dorobku naukowym i na dobrej znajomości współczesnej teorii. Toteż prace tego typu, ostatnio coraz częściej reprezentowane w psychologii światowej, zasłużyły sobie na nazwę metateoretyczny, z uwagi na to, że ich przedmiotem jest analiza teorii leżących u podstaw terminów psychologicznych. Tak właśnie ustawiona praca Obuchowskiego jest jedną z pierwszych tego typu monografii w polskiej literaturze psychologicznej. Dużą zaletą pracy jest to, że Autor oparł się na nowoczesnej, obiektywnej bazie teoretycznej, mianowicie pojął organizm ludzki, jako układ samoregulujący się, a procesy psychiczne i właściwości jednostki, jako elementy owej samoregulacji [patrz też: ginekolog nfz białystok, kiedy do szkoły rodzenia, ginekolog gdańsk nfz ]

Powiązane tematy z artykułem: ginekolog gdańsk nfz ginekolog nfz białystok kiedy do szkoły rodzenia