Ketokonazol zmniejsza potrzebę cyklosporyny po transplantacji serca czesc 4

W grupie ketokonazolu wystąpił jeden zgon (z powodu posocznicy), aw grupie kontrolnej były dwa (z powodu ostrego odrzucenia i incydentu mózgowo-naczyniowego). Odrzucenie serca
Tabela 2. Tabela 2. Czas do pierwszego odrzucenia, szybkość odrzucenia i zakażenia oraz pomiary czynności nerek i wątroby. Rycina 2. Rycina 2. Analiza tabeli życia pokazująca występowanie pierwszych epizodów odrzucenia serca. Odrzucenie nastąpiło znacznie rzadziej i znacznie później w grupie ketokonazolu niż w grupie kontrolnej (P = 0,04).
W grupie ketokonazolu częstość odrzucania serca była istotnie niższa niż w grupie kontrolnej w pierwszym miesiącu, a przed pierwszą i trzecią liczbą odrzuceń stwierdzono znacznie dłuższy okres (Tabela 2 i Figura 2). Różnic między grupami nie można wyjaśnić różnicami w dawkach globuliny antyitocytarnej, prednizolonu lub azatiopryny (tab. 1).
Pacjenci otrzymujący ketokonazol mieli mniejsze wymagania w zakresie terapii cytolitycznej i całkowitego naświetlania limfoidalnego niż w grupie kontrolnej. Dwadzieścia dwa procent pacjentów z grupy ketokonazolu wymagało OKT3, w porównaniu z 35 procentami kontroli (P = 0,08). Trzech pacjentów kontrolnych wymagało dwukrotnej terapii cytolitycznej, ale żaden z pacjentów otrzymujących ketokonazol nie potrzebował takiej terapii dwukrotnie. Promieniowanie limfoidalne było potrzebne tylko w 9 procentach z grupy ketokonazolu, w porównaniu z 15 procentami grupy kontrolnej. Połączone zapotrzebowanie na terapię cytolityczną lub naświetlanie limfoidalne uśredniało 0,30 zdarzenia na pacjenta dla pacjentów otrzymujących ketokonazol w porównaniu z 0,60 zdarzenia na pacjenta dla kontroli (P = 0,10).
Infekcja
Rycina 3. Rycina 3. Analiza tabeli życia pokazująca wystąpienie pierwszych epizodów zakażeń wymagających leczenia. Infekcje bakteryjne, wirusowe i grzybicze występowały znacznie rzadziej w grupie ketokonazolu niż w grupie kontrolnej (P = 0,04).
Ogólny wskaźnik infekcji był znacząco niższy w drugim i trzecim miesiącu w grupie ketokonazolu niż w grupie kontrolnej z powodu zmniejszenia liczby infekcji bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych (Tabela 2 i Figura 3). Tylko 9 procent grupy ketokonazolu miało infekcje grzybicze (dwóch pacjentów miało aspergillozę płucną), w porównaniu z 40 procentami grupy kontrolnej (trzy miały aspergillozę płucną, cztery miały kandydozę przełyku, a jedna miała kryptokokowe zapalenie opon mózgowych; P = 0,04).
Funkcja nerek i wątroby
Średni poziom kreatyniny w surowicy był nieznacznie wyższy w grupie ketokonazolu niż w grupie kontrolnej w 3. i 12. miesiącu, ale pozostał w zakresie prawidłowym (Tabela 2). Klirens kreatyniny w moczu nie różnił się istotnie pomiędzy obiema grupami.
Stężenie bilirubiny i aminotransferazy alaninowej w surowicy zwykle pozostawało w zakresie prawidłowym. Poziomy .-glutamylotransferazy wzrastały jednak progresywnie w obu grupach, ale znacznie bardziej w grupie ketokonazolu, osiągając maksimum w 3. miesiącu. Wzrost ten był niezależny od zmierzonych poziomów cyklosporyny i nastąpił pomimo dramatycznego zmniejszenia dawki cyklosporyny. Poziomy y-glutamylotransferazy powróciły do normy po 12 miesiącach od przeszczepienia, jednak bez zaprzestania terapii ketokonazolem
[więcej w: szkoła rodzenia radom, tabletki cialis, szkoła rodzenia warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: szkoła rodzenia radom szkoła rodzenia warszawa tabletki cialis