Niezaleznie od praktycznych walorów tej publikacji trzeba podkreslic jej znaczenie teoretyczne

Nie bez znaczenia jest też fakt, że praca referuje wyniki znaczącej liczby badań, oparta jest na 153 językach w języku polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim i czeskim, umożliwia, więc czytelnikowi zapoznanie się z nowszymi osiągnięciami wiedzy i pogłębienie w ten sposób jego przygotowania teoretycznego. Niezależnie od praktycznych walorów tej publikacji trzeba podkreślić jej znaczenie teoretyczne. Monografie poświęcone analizie podstawowych pojęć wydają się bardzo potrzebne w psychologii, w której w przeciwieństwie do innych nauk przyrodniczych, mających do czynienia z prostszym przedmiotem badania ciągle jeszcze panuje pod tym względem rozwichrzenie. Niezależnie od faktu, że psychologowie, pełni zawsze inwencji terminologicznej, wprowadzali chętnie coraz to nowe określenia nawet dla przedmiotów, dla których już istniały odpowiednie nazwy – przemiany teoretyczne, jakie zachodziły w naszej nauce w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, odbijały się na jej terminologii, powodując coraz to nowe zmiany znaczenia już wprowadzonych terminów. W rezultacie te same słowa, jak spostrzeganie, myślenie czy uczucie, znaczą, co innego w pracach introspekcjonistów, a co innego w ustach watsonowskich behawiorystów, jeszcze zaś innego znaczenia nabierają w ustach operacjonisty itd. W rezultacie psychologia współczesna ma niezwykle złożoną terminologię, w której tymi samymi nazwami określa się nieraz rzeczy różne, a odmiennymi – fakty tego samego typu. Taki stan rzeczy jest na pewno niekorzystny dla rozwoju naszej nauki, i to nie tylko, dlatego, że utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia porozumienie między poszczególnymi jej przedstawicielami. Terminy naukowe są przecież również narzędziem pracy badawczej przy ich użyciu, bowiem analizujemy uzyskane dane empiryczne, formułujemy hipotezy i teorie. Rozwichrzenie terminologiczne nie tylko prowadzi w rezultacie do nieporozumień w dyskusjach, ale nadto jest powodem niejednolitości samej nauki, która staje się zbiorem danych nieporównywalnych i drobnych teorii niedających się sprowadzić do wspólnego mianownika, zweryfikować i włączyć do jakiejś teorii obszerniejszej. Stąd też płynie znaczenie prac, które poddają rewizji terminologię psychologii, wykluczają za pomocą odpowiedniej analizy, pojęcia przestarzałe i niezgodne z aktualnym stanem wiedzy i teorii naukowej lub nadają im takie znaczenie, aby mogły one stać się użytecznymi narzędziami pracy badawczej na obecnym etapie rozwoju naszej nauki. Definicje takie muszą spełniać dwa postulaty. Po pierwsze, muszą podawać empiryczne kryteria definiowanych procesów czy właściwości [przypisy: ginekolog nfz białystok, kiedy do szkoły rodzenia, olx gniew ]

Powiązane tematy z artykułem: ginekolog nfz białystok kiedy do szkoły rodzenia olx gniew